Ve dnech 24.-2S. 6.1991 navštívil Československo ředitel GCI Miguel Angel Corzo se svým poradcem, ředitelka vzdělávacích programů GCI Marta de la Torre, zástupce ředitele vědeckých programů Dušan C. Stulík a vedoucí restaurátor maleb z J. Paul Getty muzea Andrea Rothe. Zástupci GCI navštívili Národní galerii a její restaurátorský ateliér, Národní knihovnu, Akademii výtvarných umění a laboratoř chemie restaurování uměleckých děl VŠCHT. Na závěr své návštěvy byli přijati ministrem kultury ČR a poradcem prezidenta republiky arch. Masákem. Během své návštěvy se seznámili také s po stupem restaurátorských prací na cyklu deskových maleb Mistra Theodorika na Karlštejně a dalšími významnými restaurátorskými pracemi. Řadu otázek, týkajících se restaurování, diskutovali se členy Asociace restaurátorů, která také pomohla program jejich návštěvy připravit. M. A. Corzo, M. de la Torre a D. Stulik pronesli na půdě AVU přednášky na témata Budoucnost ochrany kulturního dědictví a restaurování, Nové metody v restaurování maleb a Nové analytické metody v restaurování. Přednáška Miguela Angela Corzo, ředitele GCI (v překladu M. Nečáskové) byla otištěna ve 24. čísle časopisu Ateliér, vydávaném Unií výtvarných umělců (28. 11. 1991, str. 4). Dovolujeme si zde citovat závěr jmenované přednášky, který - byť se týkal ochrany a zachování památek jako konečného cíle - zřetelně apeluje i k té její části, kterou jsme si zvykli nazývat historickou výtvarnou technologií.

Neboť tento obor je restaurátorskému zásahu nutným předstupněm a směru je zároveň do oblasti interpretace, do lidského hodnotového vědomí: »Možná, že se profese potřebuje soustředit na svoji veřejnou obhajobu, já ko to učinilo hnutí na ochranu přírody, a potřebuje vytvořit ochraně kulturních statků takovou emocionální odezvu, jakou v současnosti získává ochrana přírody. Při dané délce a specializaci vzdělání restaurátorů a konzervátorů však nemusí představovat nejlepší využití jejich lidského potenciálu, když restaurátoři sami věnují příliš mnoho času této obhajobě. Snad přišel čas pro specialisty na obhajobu ochrany kulturních statků a restaurování, tj. pro osoby, které těmto profesím rozumějí a přitom se soustřeďují na formulování veřejné politiky. S konečnou platností bude budoucnost ochrany kulturních statků a  restaurování utvářena povahou a stupněm veřejného zájmu na této ochraně a na restaurování. Vysoce odborná restaurátorská práce potřebuje politické klima, ve kterém může být nejlépe aplikována...«

Podpora záměrů AHVT ze strany GCI se v budoucnosti jistě změní v  pravi dělnou vzájemnou spolupráci, zvláště v souvislosti s vytvořením mezinárodní redakční rady již pro TECHNOLOGII ARTIS 3.