Vycházíme ze skutečnosti, že úzce specializovaný obor, jímž je historická výtvarná technologie, nemůže být publikačně zastoupen v každé zemi a v každém jazyku. TECHNOLOGIA ARTIS byla založena jako první takto specializované periodikum s cílem dát prostor širší mezinárodní výměně informací. V nynější ročence jsou již uveřejněny některé zahraniční příspěvky; pro třetí počítáme s vytvořením redakční rady s mezinárodní účastí – v tom smyslu jsme podnikli již některá předběžná jednání. Uvítáme jakékoliv podněty, návrhy a nabídky. Encyklopedické třídění ročenky bychom považovali za vhodný základ postupného narůstání informací. Vedle původních prací bychom postupně chtěli připomínat publikované práce starší a rozšířit informace o všem, co v dané oblasti vychází nebo vyšlo. Jde nám o sdělení obsažná, tj. skutečná »abstrakta« s kritickým komentářem, nikoliv bibliografické zmínky o článcích, které lze často sehnat jen obtížně. Ve výjimečných případech jde-li o práci mimořádně významnou, jako např. zde studie prof. Kühna – počítáme i s upraveným reprintem. Ideálním modelem by byla redakční spolupráce zástupců (iniciátorů, koordinátorů) vždy z určitých geografických oblastí, obáváme se však institucionalizace i složitější administrativy; život sám usměrňuje konečné výsledky. Všem zájemcům o spolupráci s námi navrhujeme tento postup:

1. Členové redakční rady postupně získávají příspěvky od dalších autorů z okruhu své působnosti, připomínkují je a doporučují k publikaci.

2. Shromáždění redakční rady v Praze jedenkrát ročně, k provedení výběru textů. Texty musí již být připraveny redakčně, s doporučením členů redakční rady nebo jiných recenzentů. Shromáždění redakční rady pověřuje pak dva až tři redaktory ke konečným úpravám. Těm členům redakční rady, kteří omluvili svou nepřítomnost, se zasílá k dodatečnému posouzení a připomínkování výběr základních textů.

3. Zprávy a recenze se neposuzují, za jejich obsah ručí autoři sami; jmenovaní redaktoři provádějí jen konečný výběr a kontrolují věcnou správnost.

4.
Překlady z různých jazyků zajišťuje AHVT a OBELISK; u běžných evropských jazyků nepožadujeme překlad od autorů samotných.

AHVT nemůže zaručit honorování redakční práce, která stejně jako u autorských příspěvků - je čestná, jako doposud. Zároveň se však zavazujeme, že ve spolupráci s dalšími institucemi a snad i za přispění našeho ministerstva kultury, se budeme snažit vytvořit členům redakční rady, příchozím ze zahraničí, patřičné podmínky a přijetí. Evropská spolupráce v oboru historické výtvarné technologie je nevyhnutelná a bude nám ctí připravit pro ni půdu i u nás v Praze. Pro příští, již skutečně mezinárodní ročenku, navrhujeme základní text francouzsko-anglický.

Archiv historické výtvarné technologie navázal styky s Evropským univerzitním centrem pro kulturní dědictví v Ravellu. Při tomto vzdělávacím a dokumentačním středisku byla v roce 1975 zřízena samostatná sekce „PACT" pro kontakty mezi přírodními vědami a archeologií a pro zprostředkování styku mezi vědci a členy evropského parlamentu, pod přímou patronací Rady Evropy. Pod názvem »Dech Ravella« byla před sedmi lety (6.-7. června 1984) vypracována deklarace, jejíž český překlad zde otiskujeme:


  

RAVELLSKÁ DEKLARACE

Dějiny evropské kultury, směřující k lidskému zdokonalení v demokratické společnosti, se vyznačují postupem vědeckého poznávání; toto poznání je založeno na teoretické důslednosti a experimentálním důkazu. V současnosti však začínají převládat tendence k pouhé funkční specializaci. Věda tohoto druhu je v rozporu s humanistickou kulturou, v níž se tak postupně šíří povážlivé mezery.

Považujeme za nutné zdůraznit princip jednoty celé kultury: vědecké a technické znalosti mají smysl jen tehdy, přispívají-li k obecnému vývoji kultury. Jedině takto vyrovnaná kultura znovu získá etický význam jí vlastní. Vyučování na každém stupni musí směřovat k harmonickému zdokonalování člověka a jeho schopností.

Proto i rozvoj humanistických věd ve shodě a těsné spolupráci s  přírodními vědami musí být hlavním cílem našeho společenství a prostředkem vzájemného obohacování. Takovéto pojetí vědy, uskutečňující poznání člověka i přírody, otevírá cestu rozvoji všech tvůrčích schopností, zvláště uměleckých. Vyslovujeme souhlas s Evropskou deklarací o  kulturních památkách, přijatou evropskými ministry kultury v Berlíně 25. května 1984 i s prohlášením intelektuálů, kteří se sešli v Benátkách ve dnech 29.-31. března 1984. Jsme toho názoru, že budoucí stav, studium, konzervace a valorizace kulturního dědictví musí být doprovozeny mezioborovými výzkumy, jak si to žádá jednota i zvláštnost kultur. Takové výzkumy vyžadují vzájemné porozumění jazyka, pracovních metod i specifiky výsledků jedné každé discipliny, ve snaze dosáhnout společné interpretace. V tomto novém pojetí je třeba revidovat výchovný systém a struktury výzkumných ústavů. Doporučujeme proto především změnit oficiální hodnocení interdisciplinárních výzkumů a umožnit zcela zásadní proměnu chápání profesionality v oboru - jen tak je totiž možné uplatnění uvedených zásad a jejich další rozvinutí pro dobro kulturního dědictví. Za nevyhnutelné považujeme:

- rozvíjet komunikaci mezi přírodními vědci a humanisty
- vytvářet mosty mezi jednotlivými obory směřováním do oblastí je spojujících, zvláště volbou takových témat jako filozofie vědy, etika a estetika, dějiny věd, umění a kultury, sociální antropologie, vědy o komunikaci atd.
- podporovat toto vzájemné přibližování v Evropě na různých stupních škol

Uplatnění této deklarace a podpora těchto snah v jednotlivých zemích závisí jen a především na celoevropské spolupráci.

Archiv historické výtvarné technologie se plně ztotožňuje s myšlenkami, vyslovenými v této deklaraci a svým zaměřením – být informačním a studijním střediskem v oboru historické výtvarné technologie – se postupně uplatní jako součást celoevropské informační sítě.