nakladatelství OBELISK

Otázku další vydavatelské činnosti vyřešil AHVT svým podílem na obnově nakladatelství výtvarného umění a architektury – OBELISK, zrušeného z politických důvodů brzy po roce 1969. Archiv historické výtvarné technologie se spojil s Unií výtvarných umělců, Ústavem pro rekonstrukci památkových měst a objektů, Akademií výtvarných umění v Praze a Akademií J. A. Komenského: vydavatelské konsorcium OBELISK bylo ustaveno 6. května 1990. OBELISK užívá vydavatelského kódu Unie výtvarných umělců; TECHNOLOGIA ARTIS l byla proto vlastně první publikací tohoto obnoveného nakladatelství, před jeho formálním ustavením. Produkce nakladatelství OBELISK je zaměřena na kvalitní publikace o umění, se zvláštním zřetelem k výtvarné technologii; počítá se s přeměnou dosavadního konsorcia v akciovou společnost, zahrnující i tiskaře a zahraniční členy.


Sdružení (spolek} AHVT

Archiv historické výtvarné technologie vznikal postupně jako nezávislá mezioborová iniciativa od r. 1988 spolu s přípravou ročenky. Složení první Rady archivu bylo potvrzeno ještě tzv. restaurátorskou komisí bývalého Svazu českých výtvarných umělců dne 13.11.1989, během doby byla doplněna ještě o některé další členy. Ustanovení Rady AHVT předcházelo jednání iniciativní skupiny restaurátorů dne 29. května 1989 s Ústavem dějin umění ČSAV, s nímž byla dohodnuta a také prakticky postupně realizována spolupráce. Další dohoda byla uzavřena 20. února 1990 s rektorem Akademie výtvarných umění, prof. Milanem Knížákem – o umístění archivu na AVU a placení činnosti správce archivu.

Připravují se další dohody s Národní galerií v Praze, Státním ústavem památkové péče, Vysokou školou chemicko-technologickou a další. V lednu 1990 jsme rovněž navrhli, aby obor »historická výtvarná technologie« zastupoval ve vědeckém kolegiu ČSAV akad. mal. Mojmír Hamsík; tento náš návrh byl přijat prezídiem ČSAV 18. dubna 1990.

AHVT rovněž podpořil v prosinci 1990 další rozvoj a rozšíření činnosti Evropského kulturního klubu (na jeho kongresu), organizaci založenou k vytváření bližších kontaktů mezi zeměmi a kulturami, s cílem připravit cestu budoucí sjednocené Evropě. Historická výtvarná technologie je obor, který toto soustředění evropských sil a poznatků nutně potřebuje. Kontakty byly navázány s Evropským univerzitním centrem v Ravellu (viz další informace) a řadou dalších institucí, jejichž programem je i historická výtvarná technologie.

Sdružovali jsme se a nyní podle zákona se sdružujeme pro tento obor zvláštní formou členství, jež nepočítá s finančními příspěvky, nýbrž s podílem skutečné, oboru věnované práce. Proto AHVT není organizací profesní (či odborovou), nýbrž výzkumnou a odbornou; jednotlivé profese jsou v AHVT rovnoprávné - s jejich zastoupením v Radě AHVT se počítá podle skutečného procentuálního složení členstva.

Na shromáždění členů AHVT 11. dubna 1991, které se konalo v prostorách Evropského kulturního klubu (Praha l, Malá Strana, Valdštejnská 14 - Palác Pálffy), byla zvolena tato nová Rada AHVT:


ak. mal. Vlastimil BERGER,
ak. mal. Josef ČOBAN,
ak. mal. Mojmír HAMSÍK,
PhDr Ivo HLOBIL,
PhDr Luděk JIRÁSKO,
PhDr Vojtěch KROB,
ak. soch. Petr KUTHAN,
ak. mal. Jaromír LAUDA,
ak. mal. RNDr Milena NEČÁSKOVÁ,
prof. PhDr Jaromír NEUMANN,
ak. mal. Antonín NOVÁK,
Dorotea PECHOVÁ
,
ak. mal. Zuzana POLÁKOVÁ,
ak. mal. Petr PROKOPEC,
prof., ak. mal. Karel STRETTI,
PhDr Miloš SUCHOMEL,
RNDr Jindřich TOMEK,
ak. mal. Jiří TŘEŠTÍK,
ak. mal. Anna TŘEŠTÍKOVÁ,
PhDr Jakub VÍTOVSKÝ.


Statutárními zástupci byli zvoleni akad. mal. Antonín Novák (předseda), akad. mal. Petr Prokopec (jednatel) a akad. mal Josef Čoban (redaktor); za členy revizní komise jmenovány ak. soch. Alena Nováková a ak. mal. Alena Veselá.

Po projednání textu stanov, registrovaných Ministerstvem vnitra České republiky dne 7. 11. 1990 pod č.j. VSP/1-3093/90-R, byly schváleny některé dílčí změny a doplňky; »Ustanovení o archivních materiálech« bylo pňjato jako nedílná část těchto stanov. Z přijatých ustanovení považujeme za důležité především členství i občanů jiných států, které může být zárodkem širšího mezinárodního společenství badatelů v našem oboru.


Na výročním zasedání Rady AHVT 13. dubna 1992 bylo zvoleno nové předsednictvo v tomto složení:
akad. mal Věra Frömlová – předsedkyně,
akad. mal. Petr Prokopec – jednatel
akad. mal. Antonín Novák – redaktor.

 

  

Stanovy AHVT (výběr podstatných částí textu)

3. AHVT se zabývá touto činností:
– soustřeďováním materiálů dokumentujících studie a výzkumy v oblasti historické výtvarné technologie, oborové literatury a dalších dokumentačních materiálů
– zpřístupnění uvedených materiálů pro odborné studium
– vydávání ročenky, případně dalších neperiodických tiskovin v oboru

4. Členem AHVT se může stát odborný restaurátor, historik umění nebo přírodovědec či odborník jiného oboru, který sleduje problémy spoje né s historickou výtvarnou technologií... Členem se může stát i občan jiného státu.

5. Nejvyšším orgánem AHVT je shromáždění členů... Shromáždění svolává předseda nejméně jednou za dva roky.

6. Výkonným orgánem AHVT je Rada AHVT, volená shromážděním členů na dvouleté období.

8. Sdružení není výdělečnou organizací... Zdrojem finančních prostředků AHVT jsou zejména
– výnosy z publikační činnosti členů AHVT, které věnují AHVT
– výnosy z prodeje ročenky
– přidělené státní dotace, příspěvky jednotlivců, nadace, dary a  odkazy.

9. Členové AHVT ve své činnosti úzce spolupracují s Akademií výtvarných umění v Praze a s Ústavem dějin umění ČSAV i s dalšími odbornými, zainteresovanými subjekty, a to na základě dohod o spolupráci. Vydavatelská činnost se uskutečňuje prostřednictvím Unie výtvarných umělců.


»USTANOVENÍ O ARCHIVNÍCH MATERIÁLECH«

1. Původní autorské příspěvky, věnované restaurátory z české i slovenské republiky i ze zahraničí, rovněž chemiky, mineralogy, historiky umění a dalšími odborníky, kteří se podílejí na poznání, výzkumu a zpracování historie výtvarných technik. Uložení autorských příspěvků do archivu se považuje za publikaci a je chráněno zákonem autorským i zákony
0 ochraně a využívání archiválií, citovanými v čl. 11 tohoto ustanovení. Archivní signatura, přidělená autorskému příspěvku, je zároveň číslem publikace.

2. Knižní fond se tvoří
– deponováním oborové literatury z knihoven AVU, ČSAV aj.
– z darů osob a institucí
– z metodicky uskutečňovaných nákupů.

3. Za součást knižního fondu se považují xeroxové kopie, věnované i pořizované na zařízení AVU, též reklamní literatura

4. AHVT shromažďuje i vzorky materiálů, užitečné pro konfrontaci výzkumů i výuku posluchačů restaurátorské školy.

5. Systematická kartotéka historických technologických receptů je budována v rámci badatelského programu AHVT, ve spolupráci s Ústavem dějin umění ČSAV. Na jejím budování se podílejí i posluchači restaurátorské školy AVU.

6. AHVT soustřeďuje i pozůstalosti restaurátorů a jiných badatelů v oboru.

7. Protokoly z laboratorních analýz (chemie, mineralogie, biologie atd.) se považují za autorské příspěvky podle článku 1. Za autorské příspěvky se považují i restaurátorské zprávy obsahující popis techniky restaurovaného díla nebo opisy laboratorních protokolů.

8. Za autorské příspěvky se považují i studentské práce seminární i diplomové; jako samostatný fond se zařazují do archivu pod zvláštní signatúrou.

11. Autorské příspěvky, jmenované v článcích 1, 7 a 8 tohoto ustanovení i materiály archivního charakteru (či. 6) mohou být využívány jen za podmínek stanovených zákonem ČNR č. 97/174 Sb. o archivnictví, směrnicemi ministerstva vnitra ČR Č. 7/1975 Ú. v. ČR o využívání archiválií a tímto studijním řádem.

13. Materiály podléhající autorským právům (viz či. 11) lze badatelům publikovat jen při citaci pramenů a s povinností odevzdat archivu jednu kopii práce.

14. Badatel nesmí ve studovně používat reprodukční zařízení, psací stroje nebo magnetofony. Pořizování fotokopií na zařízení AVU je možné jen ve výjimečných případech, jen se svolením autora.

15. Každý autor je oprávněn od správce archivu požadovat při předávání potvrzení, v němž bude uvedena signatura, název příspěvku, počet stran a počet i druh příloh. Příspěvky zasílané poštou se registrují a správce archivu je povinen zaslat potvrzení o převzetí obratem.

16. Potvrzení o převzetí se vydávají i u xeroxových a jiných kopií (separátních tisků) nebo v případě věnování knih a jiných materiálů, aby byla zaznamenána jména dárců. Pozůstalosti se předávají protokolárně.

19. Rektor Akademie výtvarných umění zaručuje za svou osobu i za své nástupce a zmocněnce trvalé dodržování všech archivních a akademických pravidel, obsažených v tomto Ustanovení.