Ve dnech 7.-11. června 1993 uspořádala Asociace restaurátorů ve spolupráci s Archivem historické výtvarné technologie a Národní galerií v Praze mezinárodní symposium »HISTORICKÉ VÝTVARNÉ TECHNIKY V UMĚNÍ STŘEDNÍ EVROPY A ČESKÁ RESTAURÁTORSKÁ ŠKOLA«. Symposium se konalo v historických prostorách raně gotického kláštera sv. Anežky v Praze na Starém Městě, v němž je umístěna část sbírek Národní galerie i její restaurátorský ateliér. Příspěvky, přednesené na symposiu nebo prezentované formou panelů, jsou publikovány v tomto 3. čísle TECHNOLOGIE ARTIS. Zásluhou Asociace restaurátorů, která získala pro tuto akci finanční podporu ministerstva kultury České republiky, tak byla zajištěna kontinuita vydávání tohoto periodika i rozšířen okruh autorů, zahrnující dnes již řadu zemí světa.

Pro velký rozsah přednesených příspěvků bylo nutno některé texty krátit i obrazový materiál vybírat s ohledem na daný rozsah tohoto svazku. Omlouváme se zároveň několika autorům, jejichž příspěvky bylo nutno pro vyšší rozsah dokumentačního materiálu odsunout do 4. čísla - jejich studie jsou formou krátké informace připomenuty v oddílech »z materiálů AHVT«. Čtvrté číslo TECHNOLOGIE ARTIS bude více zaměřeno na abstrakta a recenze z literatury. Výsledkem řady konzultací a pořád během symposia je konstatování, že hlavní hodnotou tohoto mezinárodního periodika by mělo být stručné informování o výsledcích výzkumů, ať už byly publikovány kdekoliv a jakoukoliv formou. Archiv historické výtvarné technologie tedy vyzývá autory, vydavatele, specializované školy a ateliéry, muzea, galerie a památkové instituce z celého světa, aby zasílali své publikace, obsahující technologické rozbory výtvarných památek, k recenzování. Uvítali bychom přitom i spolupráci formou zasílání již hotových recenzí, neboť hlavní fakta o výzkumech mohou nejlépe sdělit badatelé ze zemí, z nichž analyzované památky pocházejí.

Pražské symposium zahájilo novou tradici setkání věnovaných pouze historické výtvarné technologii, oddělené od muzejní a konzervační problematiky. Tato specializace je užitečná pro výraznější užití zjišťovaných fakt pro znalectví a uměleckou klasifikaci výtvarných děl. Vytváří se tím postupně i širší mezinárodní společenství, neboť Archiv historické výtvarné technologie považuje podle svých stanov všechny účastníky a přispěvatele za své členy.

redakční rada a organizační výbor symposia

 

 
(ze zahájení symposia)
»Restaurování výtvarných děl poodkrývá smysl výtvarného umění Teorie a technologie určují pravdivé nebo nesprávné postoje a postupy v restaurátorské činnosti, nemohou však zastoupit význam poznání vnitřních možností výtvarného umělce a restaurátora, jeho etickou a mravní zkušenost.

Každé poznání, rozvíjené o opakované znovupoznání, je zkušeností v nejvlastnějším slova smyslu, tedy cestou, jejímž vyústěním je trvající vědění. Opět vyvstává před nás problém praxe
a tady lze najít poučení u Aristotela, který neformuje pojem praxe v opozici k »TEORIA«, nýbrž v opozici vůči »DOVEDNOSTI« zhotovování. Vnímáme-li toto aristotelovské téma jako rozdíl mezi »TECHNÉ«, to jest věděním, jímž se řídí umění zhotovování, a »FRONÉSIS«, to jest vědění řídící praxi, jsme nuceni přiznat, že praxe neznamená jen jednání podle určitých pravidel a aplikaci vědění, ale i celkový profesionální postoj vůči světu.«

doc. akad. soch. Petr Siegl, předseda Asociace restaurátorů