Ročenka 1 Ročenka 2 Ročenka 3 Ročenka 4

     
Ročenka 1 Ročenka 1 Ročenka 1 Ročenka 1

Archiv historické výtvarné technologie přijímá příspěvky nejen od restaurátorů, nýbrž i od všech vědních odvětví, která se svými výzkumy dotýkají historické technologie. Zejména vítáme detailní laboratorní výsledky analýz uměleckých děl, archivní rešerše k materiálně-technickým i sociologickým aspektům výtvarné tvorby. Též studie, zobecňující výskyt jednotlivých výtvarných technik nebo teoretické úvahy úzce svázané s materiální výstavbou artefaktů. Vítáme příspěvky z každé země a v jakémkoliv jazyce, neboť rozvoj historické výtvarné technologie je závislý především na mezinárodní výměně poznatků.

Uložení každého došlého příspěvku v archivu se považuje za publikaci, podle akademických pravidel. Přispěvatel obdrží potvrzení o převzetí, na němž bude uvedeno archivní číslo, které je zároveň číslem publikace. Studijní archiv je zpřístupněn podle mezinárodních archivních pravidei. tj. studium na základě badatelského listu a povinnosti citovat pramen, aby nedošlo k zneužití autorského práva.

Vybrané příspěvky nebo jejích části budou postupně otiskovány v těchto ročenkách, jak je patrné z grafické úpravy, za jménem autora vždy uvádíme pořadové archivní číslo. Překlad příspěvků ze zahraničí zajišťuje Archiv historické výtvarné technologie vlastním nákladem. Přispěvatel, jehož práce byla otištěna, obdrží jeden autorský výtisk ročenky, v níž byla jeho studie otištěna.

Příspěvky zasílejte na tuto adresu: Archív historické výtvarné technologie
Akademie výtvarných umění v Praze, U akademie 4, 170 00 PRAHA 7